Địa chỉ: Nhà Thờ Tín Nghĩa, ấp Tín Nghĩa, Xã Xuân Thiện, Thống Nhất Đồng Nai.